Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Inleidende bepaling


Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door voel-je-goed.nl , met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website voel-je-goed.nl leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.


1.2. voel-je-goed.nl  is onderdeel van Aveco GmbH gevestigd: Zilverenberg 36 , 5234 GM ,'s Hertogenbosch.


KvK nr : 58619585 , BTW-identificatienummer:  NL121758904B02.


 


2. Begrippen

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site voel-je-goed.nl wordt verstaan onder:

2.1. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website voel-je-goed.nl.

2.2. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen voel-je-goed.nl en de cliënt met betrekking tot de producten die worden aangeboden via voel-je-goed.nl.

2.3.Producten: Alle goederen te koop aangeboden door voel-je-goed.nl.

2.4.Transactie: Het geheel van de handelingen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.3. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.


4. VoorwerpDe cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website .De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website . Kruidenalternatief bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de later vermelde levertermijn.

5. Bestelling

5.1. voel-je-goed.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

5.2. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt voel-je-goed.nl aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

5.3. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal voel-je-goed.nl via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6. Levering

6.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling , verbindt voel-je-goed.nl zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee werkdagen

7. Retourneren

7.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de voedingssupplementen, behalve in gevallen van gebreken) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar voel-je-goed.nl tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terug sturen.
De koper dient alvorens de bestelling retour te sturen , via de mail contact op te nemen om het retour adres te verkrijgen.

7.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan voel-je-goed.nl onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert voel-je-goed.nl zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de door voel-je-goed.nl gemaakte kosten t.b.v. verpakking , verzending , betaling etc. ) . In het geval waar de levering- en betaalkosten initieel gedragen waren door voel-je-goed.nl , dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door voel-je-goed.nl .

8. Prijs

8.1. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief btw. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, de verpakkingskosten en bewaring van de producten en de transportkosten.

9. Betaling

9.1. De prijs van de goederen is te betalen door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

10. Aansprakelijkheid

10.1. voel-je-goed.nl kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht of ondeskundig gebruik van de aangeschafte producten.

10.2. De aansprakelijkheid van voel-je-goed.nl zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter als indicatie . In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site.

11. Persoonsgegevens

11.1. voel-je-goed.nl  verplicht zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

12. Toepasselijk recht bij geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en voel-je-goed.nl zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.